sofa malaysia

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR 2023

 Nr. crt. Data  Continut pe scurt 
25 31.08.2023

Neasumarea responsabilității UAT Comuna Unguriu  pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027

24 31.08.2023

Stabilirea unor spații in vederea colectării separate a deșeurilor periculoase, a biodeșeurilor și a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare sau abandonate pe teritoriul administrativ

23 31.07.2023

Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău

22 06.06.2023

Aprobarea documentației tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDEȚUL BUZAU”

21 25.05.2023

Modificarea, prin act adiţional, a duratei de valabilitate
a unui contract de închiriere

20 25.05.2023 Aderarea și includerea Comunei Unguriu în parteneriatul LEADER Grup de Acțiune Locală ( GAL ) ’’Colinele Buzăului’’ pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
19 22.05.2023 Aprobarea participării unității administrativ teritoriale Comuna Unguriu în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
18 27.04.2023 Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unguriu şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Unguriu
17 27.04.2023 Aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău
16 24.04.2023

Participarea Comunei Unguriu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din ‘’Fondul de mediu’’, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Unguriu

15 24.04.2023 Aprobarea rectificării bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
14 24.04.2023

Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de şedinţă
al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău

13 24.04.2023 Aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul Serviciului Apă- Canal aflat în subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2023
12 24.04.2023

Aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul
Serviciului Salubrizare aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu,
pentru anul 2023

11 24.04.2023

Aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul
UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2023

10 27.03.2023 Aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘’PROGAZ BUZĂU 2020’’
9 21.02.2023 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și depunerea proiectului ‘’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Ing. Oprișan Iarca Unguriu, județul Buzău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15
8 09.02.2023 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
7 09.02.2023 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022
6 09.02.2023 Aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022
5 09.02.2023 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2022
 4 31.01.2023 Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a președintelui de ședință al Consiliului local Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfășurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău
1 31.01.2023 Aprobarea organizării rețelei școlare de la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău, în anul școlar 2023-2024
Monday the 4th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate