sofa malaysia

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARI 2023

 Nr. crt Data  Continut pe scurt 
22 11.08.2023 Neasumarea responsabilității UAT Comuna Unguriu  pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027
21 17.07.2023 Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău
20 30.06.2023 Stabilirea unor spații in vederea colectării separate a deșeurilor periculoase, a biodeșeurilor și a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare sau abandonate pe teritoriul administrativ
19 26.05.2023 Aprobarea documentației tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDEȚUL BUZAU”
18 23.05.2023 Modificarea, prin act adiţional, a duratei de valabilitate a unui contract de închiriere
17 19.05.2023 Aprobarea participării unității administrativ teritoriale Comuna Unguriu în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
16 18.05.2023 Aderarea și includerea Comunei Unguriu în parteneriatul LEADER Grup de Acțiune Locală ( GAL ) ’’Colinele Buzăului’’ pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
15 27.04.2023 Aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău
14 27.04.2023 Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unguriu şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Unguriu
13 27.04.2023 Aprobarea rectificării bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
12 11.04.2023 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
11 06.04.2023 Participarea Comunei Unguriu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din ‘’Fondul de mediu’’, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Unguriu
10 02.03.2023 Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul Serviciului apa-canal aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2023
9 01.03.2023 Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul Serviciului Salubrizare aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2023
8 27.02.2023 Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2023
7 27.02.2023 Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020
6 14.02.2023 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și depunerea proiectului ‘’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Ing. Oprișan Iarca Unguriu, județul Buzău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15
5 09.02.2023 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
4 09.02.2023 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022
3 09.02.2023 Aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022
2 09.02.2023 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2022
 1  05.01.2023  Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

 

 

 

 

 

 

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate