Hotărâri 2016

HCL nr. 1 din 08.01.2016 privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local al comunei Unguriu a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2016

HCL nr. 3 din 28.01.2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al comunei Unguriu, pe anul 2015

HCL nr. 4 din 28.01.2016 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2015

HCL nr. 5 din 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini ale serviciului de utilităţi publice - SERVICIUL DE CANALIZARE – în comuna UNGURIU, Judeţul Buzău

HCL nr. 7 din 28.01.2016 privind aprobarea Planului Anual de acţiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău

HCL nr. 8 din 28.01.2016 privind participarea Comunei Unguriu, judeţul Buzău , la constituirea unui parteneriat public-privat în vederea obţinerii finanţării nerambursabile pe Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM)

HCL nr. 9 din 18.02.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 10 din 25.02.2016 privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Unguriu, pentru anul 2016

HCL nr. 11 din 25.02.2016 privind aprobarea procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale

HCL nr. 12 din 25.02.2016 privind achizitionarea unui teren situat in intravilanul comunei Unguriu in vederea executarii unui foraj de aductiune apa

HCL nr. 14 din 17.03.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, precum şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

HCL nr. 15 din 17.03.2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2016

HCL nr. 18 din 23.06.2016 privind declararea constituirii legale a Consiliului local al comunei Unguriu

HCL nr. 20 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Unguriu, judeţul Buzău

HCL nr. 21 din 23.06.2016 privind stabilirea numărului , denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale consiliului local Unguriu

HCL nr. 22 din 24.06.2016 privind validarea unor mandate de consilieri aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Unguriu

HCL nr. 23 din 30.06.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 24 din 30.06.2016 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Unguriu, judeţul Buzău

HCL nr. 25 din 30.06.2016 privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei UNGURIU judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, orhganizat în subordinea consiliului local al comunei UNGURIU, judeţul Buzău

HCL nr. 26 din 30.06.2016 privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău

HCL nr. 27 din 30.06.2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău , pentru anul 2016

HCL nr. 28 din 29.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi de interes local în satele Unguriu şi Ojasca, comuna Unguriu , judeţul Buzău”

HCL nr. 29 din 29.07.2016 privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 30 din 29.07.2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu , judeţul Buzău

Hotărârea nr.33 din 24.08.2016 privind aprobarea staţiilor de îmbarcare şi debarcare a elevilor în/din microbuzul şcolar, pe raza comunei Unguriu, judeţul Buzău 

Hotararea nr. 37 din 11.10.2016 privind implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare menajera in comuna Unguriu, satele Unguriu si Ojasca

Hotararea nr. 39 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , pentru anul 2016

Hotararea nr. 40 din 27.10.2016 privind retragerea Comunei Unguriu , prin Consiliul local , din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" 

Hotarara nr. 41 din 28.11.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate alprimarului comunei Unguriu 

Hotararea nr. 42 din 28.11.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2017 , pentru repartizarea orelor de munca dasfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata , la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau

Hotararea nr. 43 din 8 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul Buzau , pentru anul 2016Hotararea nr. 43 din 8 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul Buzau , pentru anul 2016  

 

 Hotărârea nr. 44 din 19.12.2016 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum si a amenzilor aplicabile in anul 2017 , la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau

Hotărârea nr. 45 din 19.12.2016 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale  de la nivelul comunei  Unguriu, judeţul Buzău.

Hotărârea nr. 46 din 19.12.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Hotărârea nr. 47 din 19.12.2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul Buzau , pentru anul 2016

Hotararea nr. 49 din 28.12.2016 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul Buzau, pentru anul 2016

 

Data ultimei actualizari 29.12.2016

Friday the 26th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate